Archive for the ‘02將你心放在我心上(13)’ Category

將你心放在我心上

星期六, 十一月 7th, 2009

                  將你心放在我心上

                  寂寞的港灣

                  幾 番 風 雨

                  美 麗 的 過 錯

                  阿 公 的 假 牙

                  佩 佩 的 男 朋 友

                  輪 椅 下 的 慈 悲

                  呢 喃 的 春 天

                  彩 雲 曲

                  頭 戴 假 髮 的 少 女

                  寒 冬 裏 的 金 針

                  變 調 的 情 歌

                  憂 鬱 的 藍 襯 衫