Archive for the ‘04觀世音的末日(9)’ Category

觀世音的末日

星期六, 十一月 7th, 2009

                  觀 世 音 的 末 日

                  追 尋 中 的 迷 惘

                  蘋 果 的 滋 味

                  只 似 微 塵

                  不 凋 萎 的 康 乃 馨

                  只 是 朱 顏 改

                  巨 蟹 座 的 風 鈴 響

                  相 隔 咫 尺 天 涯

                  莫 名 的 國 度